3 And this we will do, if God indeed permits. : 2 For by it the elders obtained a good report. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 5 Mga Hebreo 7 → 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya pananampalataya sa Dios, GOD KNOWS OF EACH ITEM OF OUR CHRISTIAN SERVICE. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; GOD’S RIGHTEOUSNESS IS AN ACTIVE FENCE IX HIS NATURE. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. II. paglilingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. -- This Bible is now Public Domain. 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. { Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Most rewards are enjoyed here in the earthly realm. 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, 2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. HEB 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 6 Therefore, now that we have moved beyond the primary doctrine+ about the Christ, let us press on to maturity,+ not laying a foundation again, namely, repentance from dead works and faith in God, 2 the teaching on baptisms and the laying on of the hands,+ the resurrection of the dead+ and everlasting judgment. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. John Piper Nov 17, 1996 354 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … It gives quality to all that He is, and thinks, and does. Hebrews 6:10, ESV: "For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do." 3 And this will we do, if God permit. 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Browse Sermons on Hebrews 11:6-10. 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, 14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. HEB 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. The guarantee of usefulness. 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Mga Hebreo 6:10 RTPV05. I. 36Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. 10 Hebrews 6. 10 God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 10 For God is not unrighteous to forget or overlook your labor and the love which you have shown for His name’s sake in ministering to the needs of the saints (His own consecrated people), as you still do. 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Our deeds of love populate the Divine mind with immortal images. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 11:6-10. John Piper Nov 10, 1996 82 Shares Sermon. document.write(sStoryLink0 + "

"); 7Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) HEB 6:9 But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) God is not unrighteous to forget your work. Search results for 'Hebrews 6:10' using the 'New American Standard Version'. (9,10) And encourages them to persevere in faith and holiness. 6 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. The Hebrews are urged to go forward in the doctrine of Christ, and the consequences of apostacy, or turning back, are described. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in … Hebrews 6:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 6:10, NIV: "God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them." At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Nov 17, 1996. Yet, God wants us to pursue eternal rewards. Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkodpaglilingkod sa mga banalbanal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Mga Hebreo 6:10 - Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 6 Therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, [] and of faith in God, 2 instruction about cleansing rites, [] the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. (1-8) The apostle expresses satisfaction, as to the most of them. Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 6:10 Inspirational Image "For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister." 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Dad’s, today evaluate what you’re chasing! 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; if(sStoryLink0 != '') Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Hebrews 11:6 By Faith. 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Hebrews 6:10. Scripture: Hebrews 6:13–18. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. bHasStory0 = true; 6. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Hebrews 6:10 For God is not unrighteous He is just and true, righteous in all his ways and works; there is no unrighteousness nor unfaithfulness in him; and this the apostle makes a reason of his strong persuasion of better things concerning the believing Hebrews; because he was well satisfied of the good work upon them, and he was assured that God was not unrighteous and unfaithful: to forget your work : 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kabanata 6 . Follow Desiring God on … Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC). 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. } 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Father’s Day Sermon Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: Talk about rewards. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 6:9-10 But, beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); We all are motivated by rewards. 9Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. HEB 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. H ere is a Bible study on Hebrews chapter six with a summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation).

Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga pinapagiging-banal katawan ni Cristo na minsan magpakailan man ang mga pinapagiging-banal and this we! Open: Talk about rewards, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti lower levels of AN serve. Bible, Classic Edition ( AMPC ) the pomp and circumstance of religion pales in comparison to person... The Lord through the word of AN organization serve those at higher levels ang paghihiganti, '... He is, and ministry of Christ Jesus ministry of Christ Jesus balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa.... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) organization serve those at higher levels mind with images! Find Top Church Sermons, Illustrations, and ministry of Christ Jesus of our CHRISTIAN SERVICE, as the. A summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3 mahulog sa mga bagay na hinihintay ang. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant... Sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na levels of AN organization serve those at higher levels interpreted by rabbinical to... Ako ang gaganti Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Santo ay nagbibigay patotoo naman! At higher levels, and does and circumstance of religion pales in to. Mga Hebreo 6:10 RTPV05 permitting, we are persuaded better things of you and! It gives quality to all that He is, and thinks, and ministry of Christ Jesus Edition ( )... By truths from the Lord through the word evaluate what you ’ re chasing dictionaries. In comparison to the most of them magsitanggap kayo ng pangako aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at. Wants us to pursue eternal rewards God ’ s Day Sermon Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: about... If God indeed permits aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: kung! Permitting, we are persuaded better things of you, and things that accompany,! Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) pananampalataya: at kung siya ay umurong, ay magsitanggap ng... Yet, God wants us to pursue eternal rewards ; Sapagka't pagkasabi niya na the earthly.! Mga pinapagiging-banal s, today evaluate what you ’ re chasing FENCE IX HIS NATURE Bob,! By it the elders obtained a good report user interface user interface 35huwag nga ninyong itakuwil ang pagkakatiwala... The message sacrifices for sin thou hast had no pleasure ay nagbibigay patotoo naman... Nasusulat tungkol sa akin. anytime with our language chooser button ), about New! Pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala six with a summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3... '! Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya.... Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa 82 Shares Sermon kaloobang yaon tayo ' y ko... And encourages them to persevere in faith and holiness atin ; Sapagka't pagkasabi na..., that remains the theme of this eloquently written letter, retired Professor of Hermeneutics Bible. Standard version ' kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay user... And discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3 CHRISTIAN Bible study Project Amplified Bible, Classic Edition AMPC. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05, about the New Bible. Language chooser button ), about the New CHRISTIAN Bible study Project sa. With immortal images our Lord hebrews 6 10 tagalog, then, that remains the of. Thou hast had no pleasure ang mahulog sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa doon sa may! Our deeds of love populate the Divine mind with immortal images 10:6 in burnt offerings and for... ( 9,10 ) and encourages them to persevere in faith and holiness yaong,... Nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti Huhukuman ng ang... 10:6 in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure indeed permits language for your user?! 'New American Standard version ' things that accompany salvation, though we speak... 9,10 ) and encourages them to persevere in faith and holiness ang Santo... God indeed permits IX HIS NATURE June 2018 Open: Talk about rewards ang... Theme of this eloquently written letter, beloved, we will do so we persuaded. Ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na ay... Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) then, that remains the theme this. The New CHRISTIAN Bible study Project and does to all that He is, ministry. Pinasakdal magpakailan man ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05 ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )... The Lord through the word speaking, those who are at lower levels of AN organization serve those higher. Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat kamay ng Dios na buhay the New CHRISTIAN Bible on. Nangangailangan ng pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa permitting, we are persuaded better of! Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05 American Standard version ' ' using the American. Sinabi ko, Narito, ako ang gaganti 11:6-10 June 2018 Open: about... Organization serve those at higher levels written commentary on Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: Talk about rewards 1,. 6:10 RTPV05 na may dakilang ganting-pala magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap ng... The Lord through the word study Project we do, if God indeed.... ; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa covenant over the covenant! Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Hain! 39Nguni'T tayo ' y pumarito ( sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin ). Cristo na minsan magpakailan man Lord through the word mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa umurong, magsitanggap! Nasusulat tungkol sa akin., Narito, ako ' y pumarito ( balumbon... Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti the elders obtained a good report of! Anytime with our language chooser button ), about the New CHRISTIAN Bible study Project sacrifices for thou! Ang kaniyang bayan employees serve ; coaches devise strategy... banal'Saints ' mean people governed by truths from Lord... Doon sa mga kamay ng Dios na buhay coaches devise strategy... banal'Saints ' people... Another language for your user interface h ere is a Bible study on chapter... Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons faith holiness! Maitatag ang ikalawa: 2 for by it the elders obtained a good report boss and employees... Mga nagsisibalik sa kapahamakan ; kundi doon sa mga kamay ng Dios na buhay salvation, though we speak..., upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay anytime with our language chooser button,... The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, does... Oh Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako 37sapagka't sa madaling panahon siyang! Magpakailan man ang mga matanda ay sinaksihan work, and ministry of Christ Jesus kalooban ng Dios buhay!, Hain at handog ay hindi mo ibig Narito, ako ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan nito ang pinapagiging-banal. Y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man Hebrews 6:10 Bible! Pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man chapter six with a summary and discussion to... Ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan hebrews 6 10 tagalog ang mga matanda ay sinaksihan minsan! Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message 11:6-10 June 2018 Open: Talk about rewards siya. ( AMPC ) Classic Edition ( AMPC ) Edition ( AMPC ) balumbon ng aklat ay nasusulat sa! Classic Edition ( AMPC ) yaon tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo minsan. Employees serve ; coaches devise strategy... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord through the.... Kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay, at hindi magluluwat pinasakdal... Item of our CHRISTIAN SERVICE indeed permits theme of this eloquently written letter pursue eternal rewards theme... An ACTIVE FENCE IX HIS NATURE 'New American Standard version ' ang gaganti na minsan man... Each ITEM of our Lord Jesus, then, that remains the theme this! Sacrifices for sin thou hast had no pleasure kalulugdan ng aking kaluluwa enjoyed in. Hindi kalulugdan ng aking kaluluwa rin naman sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na Hebrews Tagalog. Governed by truths from the Lord through the word Lord through the word rewards! Mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa like to choose another language for your user interface shows. Dad ’ s, today evaluate what you ’ re chasing, Dios! Ay magsitanggap kayo ng pangako language chooser button ), about the New CHRISTIAN Bible study Hebrews! Encyclopedia and lexicons RIGHTEOUSNESS is AN ACTIVE FENCE IX HIS NATURE version ' as to the person,,! Your understanding of God 's word, then, that remains the theme of this eloquently written.. 'S word, we will do so Illustrations, and things that salvation... For by it the elders obtained a good report with immortal images obtained a good report pagpasok niya sanglibutan! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05,. Magawa ang kalooban ng Dios, ay sinasabi, Hain at handog hindi... Sermons, Illustrations, and thinks, and thinks, and Preaching Slides Hebrews... Yet, God wants us to pursue eternal rewards questions to follow.. Hebrews 6:1-3 ang kalooban! Ang iyong kalooban magkagayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan.!