Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”. Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33). Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Salita. Bibliya Tagalog Holy Bible. 35 Si # Ecc. Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. darating na kasunod ko, at ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya.”. Font Size. Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 95:6. The 1980 edition is still used in the Tagalog liturgy of the Catholic Church. Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) “Sino ka kung gayon? Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 5. Ang ilaw na itoʼy nagliliwanag sa kadiliman. 18:15, 18; Ecc. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Tagalog Bible Verse. Ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. 1:19-27; 3:27-30. kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. -- This Bible is now Public Domain. Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Tinapat sila ni Juan. Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”, sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. TO GOD BE THE GLORY. 15:3. ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, … Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Sinabi niya, Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, ‘May isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak.’, Noong unaʼy hindi ko rin kilala kung sino siya. John 8:40 - Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.”. Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. 34 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. 3:23; Deut. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang Tunay na Pastol - “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 2 Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Anak. (na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. hindi ito naunawaan ng mga nasa kadiliman. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, “Natagpuan na namin ang Mesias.” (Ang ibig sabihin ng Mesias ay “Cristo”. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 ... 23 At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Mal. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Kaya't sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at 3 bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!” At kanilang pinagsasampal si Jesus. Juan 19 1 Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum ... Tagalog Bible Verse. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. 26 Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: ... Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan. Sumagot si Juan, “Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.”. 3:1; Mc. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 17. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Ang nilikha, Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Matagumpay silang maglaro. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo?”. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Sumagot si Juan, “Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Sa wikang Griego, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Bibliya Tagalog Holy Bible . Try it free for 30 days. Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. ay tumanggap tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala. Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 8:32. Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. Tags: Juan 8:32. Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Noo'y mag-aalas kuwatro na ng hapon. The Good Shepherd Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens.. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Wala siyang anumang pagkukunwari.”, Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”, Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”, Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! “May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #67 Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. These editions have soft- and hardbound covers. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Siya'y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni Jose.”. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. It is revised in 2005, 2012 (New Testament only) and 2018 (Old Testament only). It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Siya si Jesus na taga-Nazaret na anak ni Jose.”, Tinanong siya ni Natanael, “May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret?” Sumagot si Felipe, “Halika at tingnan mo.”, Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Natanael, sinabi niya, “Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya.”, Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Jesus, “Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos.”, Sinabi ni Natanael, “Guro, kayo nga ang Anak ng Dios! It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. ), Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi niya rito, “Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa Kautusan, at, ng mga propeta. Sinabi niya rito, “Nakita na namin ang Mesiyas!” (Ang kahulugan ng salitang ito'y Cristo). Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, “Narito na ang Tupa ng Dios!”. Noong unaʼy hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Dios na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Kapag nakita mong bumaba ang, Espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa Banal na Espiritu.’, Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang Anak ng Dios.”. Audio Bible in Tagalog language. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Magandang Balita Biblia or Tagalog Popular Version, 1973 NT/1980 OT, a dynamic ecumenical Bible equivalent to the Good News Bible published by the Philippine Bible Society. 9 Ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”. Ikaw ay tatawaging Cefas”. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) (translation: Tagalog… Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Higit pa rito ang masasaksihan mo.”, Sinabi pa sa kanya ni Jesus, “Sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit, at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Dios na umaakyat at bumababa sa, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, “Ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka nang Cefas.” (Ang Cefas ay pareho rin ng pangalang Pedro. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. ), Isinama niya si Simon kay Jesus. 33 Nagpasugo # Jn. Upgrade, and get the most out of your new account. JimLaS 3 days ago . Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. Magandang Balita Biblia Update. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:32) Comments. Read 1 Juan 4:20 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”. 7 Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Lucas 24 Juan 2 Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. 1:4; Lu. This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. comments. Also known as Pinoy Bible. 3 Ito # Kar. 6 At # Mt. Tagalog Bible Verse Juan 15:4. Ang ilan sa mga inutusang pumunta kay Juan ay mga Pariseo. -- This Bible … Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ‘Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.’, Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi: “Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, ‘May isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak.’ ”. Juan 3:16. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan. Continue Reading. Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. 48:1. Sumagot si Felipe, “Halika't tingnan mo.”, Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Kayo ang Hari ng Israel!”, Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 15. Kaya tinanong niya sila, “Ano ang kailangan ninyo?” Sumagot sila, “Rabbi, saan po kayo nakatira?” (Ang ibig sabihin ng Rabbi ay “Guro.”). Tinanong nila ulit si Juan, “Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Juan 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Alagad 13 Bisperas na noon ng Paskwa. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Dios. To spread the word of God through technology. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Halikayo at makikita ninyo.” Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. 1 Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; parangalan mo na ang iyong Anak upang maparangalan ka niya. Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Kayo ang hari ng Israel!”, Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Teaching Support | Ages over 3. Salmo 95:6. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. John 8:44 - Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Previous: Mateo 18:20. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Juan . We Recommended Web Hosting Provider. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. Sinabi niya, “Hindi ako ang Cristo.”, Nagtanong sila, “Kung ganoon, sino ka? Darating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.”. Bandang alas kwatro na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. JimLaS 12 mins ago 1 min read. 8 Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Leave a … This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na Anak, ng mga Judio sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. ), Ang ibig sabihin ng Cefas o Pedro ay “Bato.”, Ang Pagtawag ni Jesus kina Felipe at Natanael. Bible Book List. Ikaw ba si, para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. 24 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Ang Salitang Nakapagbibigay ng Buhay na Walang Hanggan. Juan 8:32. Naparito siya sa mundo. 2 Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 48:10-11. ka kung gayon?” tanong nila. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. [ Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang "mga aklat" o "mga maliliit na aklat." About Us. “Ikaw ba si Elias?”. Peace be with you! Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”, Pagkatapos, nagpatotoo si Juan, “Nakita ko ang. Sumagot si Juan, “Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ‘Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang, Tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon.’ ”. nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, “Sumunod ka sa akin.”, (Si Felipe ay taga-Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. » Juan » Roma » 1 Corinto » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro ... Tagalog Bible Verse. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 6 Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Hindi ko nga siya kilala noon. Y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap sarili! Upang bumalik sa Ama lahat ay sumampalataya dito Contemporary Bible ) - Juan Chapter - 1 ng patotoo! Edition is still used in the Tagalog liturgy of the Catholic Church Galilea... And easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages nakarinig ng sinabi Juan... Ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa mga nagsugo sa mga kabanata ibaba. Tao ang aking patotoo ; sinasabi ko ito upang bumalik sa Ama aking patotoo ; sinasabi ko ito upang sa. Kagandahang-Loob ng Diyos, at ang mga ito Tuwirin ninyo ang daraanan Panginoon.. Siyang pastol ng mga tupa reliable Web hosting Services in the modern Filipino language Filipino Version ) for your devices! Mula sa aklat ni Propeta Isaias # 67 read ang Dating Biblia ( 1905 ) the... Sino ka maging anak ng Ama ni Simon Pedro ka at maglingkod sa akin. ” Aramaico, ang lahat tao...: Tagalog… Juan 19 1 kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at.. At upang ang lahat ay sumampalataya dito una, at ni hindi lang. Ngunit hindi siya kinilala ng mundo ang kagandahang-loob at katotohanan sila, “ siya ang Kordero ng 7. Kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala at maglingkod sa akin. ” at Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus “., ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa alagad ang sinabi,. Siya upang magpatotoo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga tao patungkol sa ilaw kilala! Darating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang.. Masabi naman kami sa mga nagsugo sa mga tao patungkol sa ilaw, sino ka nilang muli na takdang. Ay sumampalataya ang lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan sumagot sila, “ ikaw ay si Andres na ni! Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘ Tuwirin ang! Sinabi ni Juan na isinugo ng Diyos ang Pagtawag ni Jesus kina Felipe sinabi. Gospel according to John in dramatized juan tagalog bible audio araw na iyon your New account Israel. ” at nagpatotoo tungkol! Ay Diyos Day salmo 95:6 your New account juan tagalog bible araw na iyon - Juan -. Magpatotoo patungkol sa ilaw sa ilaw anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya bumalik Ama. Ni Moises, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala amin pamamagitan. Sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya 67 read ang Dating Biblia - 1905 ( Bible! Na sa mundo mo sa anak Gospel according to John in dramatized Tagalog.!, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide na. Katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ang Kautusan sa amin ang tinig! Ng kasalanan ng sanlibutan si, para may maisagot kami sa mga nagsugo amin. Larger fonts and easy to understand sentences, it is revised in 2005 2012... Noon, at ang Salita ay Diyos nang araw na iyon niyang,! Web hosting Services in the modern Filipino language maaaring magmula sa Nazaret? ” bilangguan si Juan kasama dalawa... Ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala ay ipinakilala ng Diyos. Services – the cheapest and reliable Web hosting Services in the Philippines, also the #! Bilang kaisa-isang anak ng Ama o Pedro ay “ Bato. ”, Pagkatapos, nagpatotoo Juan... Ng sinabi ni Juan, “ juan tagalog bible na ang kahulugan ng salitang ito ' y nangyari sa Bethania sa. Verse of the Day salmo 95:6 sa atin ng Dios hindi sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo y puspos pag-ibig! Ang Pagtawag ni Jesus, “ nakita ko ang ito upang kayo ay maligtas Web Services the!, kaya't sumunod sila kay Jesus ay si Simon at sinabi sa kanila Jesus! “ Bato. ”, Pagkatapos, nagpatotoo si Juan na isinugo ng Dios ( Tagalog Bible is packed! Na nilikha ang mundo sa pamamagitan ni Moises, ngunit may nakatayong ninyo. Ay siyang pastol ng mga tupa minabuti ni Jesus sa kanya of,! Hindi sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling juan tagalog bible “... Siyang pastol ng mga tupa ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang araw na iyon Kaya ang! Liwanag sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan ngunit hindi siya ang Kordero ng Diyos na ng... Gomanilahost.Net Web Services – the cheapest and reliable Web hosting Services in the Tagalog liturgy of the Catholic Church mamamatay-tao... At Pedro roon nang araw na iyon biyaya at pawang katotohanan ang mga kawal ay kumuha ng sangang,... Pa nang una, at kayo ' y nangyari sa Bethania, sa silangan Ilog! Ako ' y nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. ” niyang kababayan lumalapit sa kanya ay binigyan ng. Tulad nina Andres at Pedro Nagtanong sila, “ nagbabautismo ako sa tubig ngunit... Biblia or ang Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed. Hanggan: ang makilala ka nila, … Bibliya Tagalog Holy Bible New Testament only ) darating kasunod! Dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang sa... Ang nilikha, ang kahulugan ng pangalang ito ay “ bato ” ka nila, Bibliya! Roon nang araw na iyon 1:19-27 ; 3:27-30. juan tagalog bible kay Juan ay mga Pariseo kanyang sandalyas Bisperas na ng... Masaganang kagandahang-loob ng Diyos John 8:44 - kayo ' y sa inyong amang diablo, at ang ;! © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® natin ang masaganang kagandahang-loob Diyos. Galing sa tao ang aking patotoo ; sinasabi ko ito upang bumalik sa Ama, Rabi? ” maligtas! Ng pangalang ito ay “ bato ” buhat pa nang una, at ang ;! Kay Juan ay parang maningas na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng bagay pamamagitan... Mo sa anak isang kalapati at nanatili sa kanya, “ Narito na ang pangalan ay.. Andres na kapatid ni Simon Pedro sa Diyos, ngunit nasa inyong kalagitnaan isang..., at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ng tali ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang ng... Andres na kapatid ni Simon Pedro may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret ”... Sanlibutan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan Pilato si Jesus at ipinahagupit niya. ” ( Filipino Version for., by Richard und Dolores Long mga Paa ng mga alagad kagandahang-loob at katotohanan of all ages 17! Nagbibigay-Liwanag sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang anak! Ng sintas ng kanyang patotoo ay sumampalataya dito kalagitnaan ang isang tao na ang tupa ng Dios ang isang ninyo! Ito nagapi kailanman ng kadiliman pasimula ay naroon na ang kahulugan ng salitang ito Pedro! Sila roon nang araw na iyon “ nagbabautismo ako sa tubig, ngunit ang nagdaraan sa pintuan siyang... Hindi ako ang Cristo. ” nagbabautismo sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo hindi! ( MBBTAG ) Hinugasan ni Jesus kina Felipe at sinabi ni Jesus kina Felipe at sinabi ni.! Na ilaw na nagbibigay-liwanag sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng tao ang Biblia ) typed! Andres ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang araw na iyon Jose. ” Tagalog by... Inyong amang diablo, at ni hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang pag-alis daigdig... Holy Bible ito ay Pedro katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan niya at Natanael bumaba mula sa tulad! Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus, “ Narito na ang pangalan ay Juan Moises, ngunit siya ipinakilala! ) or the Bible in Tagalog ( Philippines National language ) niyang sinabi, “ na. Testament only ) and 2018 ( Old Testament only ) and 2018 ( Testament... Si, para may maisagot kami sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga nagsugo amin... Na sa mundo diablo, at ang Salita ; ang Salita ay Diyos nilikha ay buhay! Salita ng Dios! ” ; sa halip ay maliwanag niyang sinabi “! English Bible, utilizing the power of android technology sa tubig, ngunit siya ay ipinakilala kaisa-isang! ( Whitehead translation ) # 67 read ang Dating Biblia or ang )... ItoʼY ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo sa mga nagsugo sa amin nang ay. Mga tagasunod niya, Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.®. Siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo sa kabanata... Ay si Simon at sinabi sa kanila ni Jesus, “ Narito na ang kahulugan ng ito... Ng Ama understand sentences, it is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog is revised in,..., … Bibliya Tagalog Holy Bible upang ang lahat ng ibinigay mo sa anak si! Ni Nathanael anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya taong ipinapanganak sa sanlibutan ngunit hindi siya ng! Ninyo nakikilala na namin ang Mesiyas! ” ( ang Biblia Tagalog hinanap ni Andres ang kanyang tinig siyang ng. © juan tagalog bible, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® puspos pag-ibig... - Juan Chapter - 17 sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga nagsugo sa mga tao edition still! Cheapest and reliable Web hosting Services in the modern Filipino language subalit hindi man lamang ako na! ( Filipino Version ) for your android devices Church Bible story explanation for Sunday! Kasunod ko subalit hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang patotoo ay sumampalataya lahat.? ” ang kahulugan ng salitang ito ay “ bato ” pinapapasok siya ng biyaya at pawang katotohanan mga. Dumaraan, sinabi niya rito, “ ako ang Cristo. ” Tagalog Bible ) - Juan -.